Dokumenty - Dokumentumok

Na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplýva pre všetky školy a školské zariadenia povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky.